Server:

ºÒ§ªèǧàÇÅÒÍÒ¨¨Ð
Ãѹà«ÔÃì¿àÇÍÃìãËÁè
à¾×èͤÇÒÁÅ×è¹äËÅ

ä;բͧ¤Ø³ : 207.241.229.149

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.15.0.8

àÇŧèÒ ෾äÇ ´ÃÍ»§èÒÂ
110 ¢Öé¹ä» µÅÒ´à§Ô¹
130 ¢Öé¹ä»
ÊØÊÒ¹»ÕÈÒ¨
160 ¢Öé¹ä»
»èÒá´¹ãµé, ¼Õ¹Í¡àÁ×ͧÎÍźÑÅ,
Ëغà¢ÒÃéÍÂÅÕé ,·ÕèÃÒºáËè§à¾ÅÔ§

ÅӴѺµÑÇÅФæèÒÁÒ¡·ÕèÊØ´ 100 Íѹ´Ñº | ÅӴѺµÑÇÅФõÒÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ 100 Íѹ´Ñº

No. Name Guild Group Level
[At War]
Kill Death
1
“ï—MêsTEl2’—ï”
•F•ri‘€nD‘S..
͸ÃÃÁÚ
254
69
9
2
ññFUSroDAHññ
…‘Gï…To…Hell..
͸ÃÃÁÚ
230
60
2
3
ViPkavn
ÊåÂÁèOä§
¸ÃÃÁÐÚ
254
39
64
4
JAI3601
ÊËåÂãºäÁé¢Á…
͸ÃÃÁÚ
254
34
7
5
ÊÒeËÁع
Endpoint…‘¾Ãä
¸ÃÃÁÐÚ
231
34
34
6
– äÁÂ`ÃÒº…
•F•ri‘€nD‘S..
͸ÃÃÁÚ
233
30
22
7
äÁèºÍ¡à¸o
…‘Gï…To…Hell..
͸ÃÃÁÚ
254
12
11
8
Online•ZeRo
•F•ri‘€nD‘S..
¸ÃÃÁÐÚ
254
12
12
9
ã¨ËÅéÍ
1OOàªÕ¹ھÃä
͸ÃÃÁÚ
239
9
29
10
JustGiveMe
Atmosphere¾Ãä
¸ÃÃÁÐÚ
170
0
27
11
bTeAnlz
¸ÃÃÁÐÚ
215
0
31
12
punpunzaa8
“•NEVERDIE•”
͸ÃÃÁÚ
245
0
1
13
pungkungza
“•NEVERDIE•”
͸ÃÃÁÚ
245
0
1
14
oÂèÒÁÒl¹Õeu
͸ÃÃÁÚ
219
0
1
15
x»Ñ¹»Ñ¹x
“•NEVERDIE•”
͸ÃÃÁÚ
245
0
1
16
llnJäÊéäxa
“•NEVERDIE•”
͸ÃÃÁÚ
242
0
1
17
ññDKDLYLññ
THEROCK..
¸ÃÃÁÐÚ
180
0
6
18
HHOOHH
¸ÃÃÁÐÚ
201
0
31
19
1OºÒ·¡ØÍèÐ
7ÃéÊÁͧ..
¸ÃÃÁÐÚ
200
0
9

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ¤ÃÒÁ½èÒ·ءÇѹ
àÇÅÒ 18.00-18.30 ¹.
ª¹Ðʧ¤ÃÒÁÃѺ¤ÇÒÁ´Õ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
ÃдѺ 1 0~1,000
ÃдѺ 2
1,001~15,000
ÃдѺ 3
15,001~50,000
ÃдѺ 4
50,001~100,000
â¨ÁµÕ
200 | »éͧ¡Ñ¹ 120
HP
2000 | MP 1500
ÃдѺ 5
100,001~599,999
â¨ÁµÕ
300 | »éͧ¡Ñ¹ 150
HP
3000 | MP 2000
ÃдѺ 6
600,000~1,199,999
â¨ÁµÕ
400 | »éͧ¡Ñ¹ 200
HP
4000 | MP 3000
ÃдѺ 7
1,200,000 ¢Öé¹ä»
â¨ÁµÕ
600 | »éͧ¡Ñ¹ 450
HP
7000 | MP 5500
ÃдѺ 8
1,500,000 ¢Öé¹ä»
â¨ÁµÕ
700 | »éͧ¡Ñ¹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

µÑÇà¡Á¹Õéà»ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¢Í§ Mgame áÅÐ Asiasoft ·Õèä´é¹Óà¢éÒÁÒã¹»ÃÐà·Èà·Èä·Â 
áÅÐàÁ×èÍÁÕ¡ÒâͤÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍãËé»Ô´à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒûԴà«ÔÃì¿àÇÍÃì·Ñ¹·Õ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.