Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Untitled Document Yulgang-Plus Server à»Ô´ãËéºÃÔ¡ÒäÇÒÁʹءÁÒáÅéÇ Çѹ EXP x 30000 àÇÅäÇ, ¹Ô¹¨Òá·é, ¤ÅÒÊ 6/7, Ê¡ÔÅàÇÅ 115, 120, Ê¡ÔÅÇÔè§àÇÅ 100, ¢Í§´ÃÍ»ÁÕÍÍ¿ªÑè¹âË´, ¤¹àÂÍÐ à¾×è͹áÂÐ ¾ÃéÍÁÃкºâ͹¤ÇÒÁ´Õ, ź¤èÒ¤ÇÒÁàÅÇ, ¡àÅÔ¡¤Ùèáµè§§Ò¹ à«ÔÃì¿ááã¹ä·Â áÅÐʹѺʹعãËé·Ø¡¤¹àÅè¹ Yulgang ¨ÃÔ§¹Ð¤ÃѺ à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Õéà»ç¹à¾Õ§¡Ò÷´ÊͺÃкºà¡Á¡è͹ä»àÅ蹨ÃÔ§
 
Untitled Document

SERVER STATUS
Server:

¨Ó¹Ç¹ ID ·Ñé§ËÁ´: 104659 ID
¨Ó¹Ç¹¤¹ Online: 368 ¤¹
ÁÕ¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËÇ: 4015 ID
ID ·Õè¶Ù¡áº¹·Ñé§ËÁ´: 1002 ID
ID ·ÕèÊÁѤÃÅèÒÊØ´: sjt251599

à«ÔÃì¿àÇÍÃìà»Ô´ÁÒáÅéÇ Çѹ

ÁÑè¹ã¨ËÒÂËèǧ äÃé¡Ñ§ÇÅ
à¾ÃÒÐàÃÒÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ·Ø¡æ 1 ªÁ.

ºÒ§ªèǧàÇÅÒÍÒ¨¨Ð
Ãѹà«ÔÃì¿àÇÍÃìãËÁè
à¾×èͤÇÒÁÅ×è¹äËÅ

Your IP: 174.129.228.67

SERVER INFORMATION

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x1000

ÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ

àÅ蹧èÒ ෾äÇ ´ÃÍ»§èÒÂ

¾º¢éͼԴ¾ÅÒ´º¹àÇçºä«µì
â»Ã´á¨é§·ÕèàÇ纺ÍÃì´´éǹФÃѺ

á¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çºàÅàÇÅ

1-34 ˹éÒàÁ×ͧÎ͹ºÑÅ
34-59 ÊÒÁÁÒà ËÃ×Í µé¹ËÅÔÇ
60-80 ÍÊþÔÉ ËÃ×Í ªÔ¹ÁÙ
81-109 Ëغà¢Ò¨Ñ¹Ï,ÃéÍÂÂØ·¸
110 ¢Öé¹ä» µÅÒ´à§Ô¹
130 ¢Öé¹ä» ÊØÊÒ¹»ÕÈÒ¨
160 ¢Öé¹ä» »èÒá´¹ãµé
200 ¢Öé¹ä» Ëغà¢ÒÃéÍÂÅÕé

 

ÅӴѺµÑÇÅФÃà·¾ 100 Íѹ´Ñº | ÅӴѺµÑÇÅФäÇÒÁ´Õ 100 Íѹ´Ñº
ÅӴѺµÑÇÅФäÇÒÁàÅÇ 100 Íѹ´Ñº
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÀÒ¾ÃÇÁ
| äÍ´Õ¼Ùé¢Ø´»ÃÐÁÙÅÊÙ§ÊØ´ 100 Íѹ´Ñº

Untitled Document

No. Level Character NameJobClass¤èÒ¤ÇÒÁ´Õ ¤èÒ¤ÇÒÁàÅǽèÒÂ
1
223
óäÃé½ÕÁ×Íó
¹Ô¹¨Ò
7
6567900
-460
͸ÃÃÁ
2
204
•áÁè·Ñ¾ÊÇÃäìï
¸¹Ù
7
5752800
0
¸ÃÃÁÐ
3
198
“•¾Åѧ»ÃÒ³´Ó•”
¡ÃкÕè
7
5721500
-73440
͸ÃÃÁ
4
219
Gu LnW
¹Ô¹¨Ò
7
5696100
-1630
͸ÃÃÁ
5
197
“•DATABASE•”
¹Ô¹¨Ò
7
5676950
-81390
¸ÃÃÁÐ
6
204
C–a–M–r–Y
¹Ñ¡´Òº
7
5575500
0
͸ÃÃÁ
7
150
lMelAnDlYoul
¹Ô¹¨Ò
7
5526100
0
¸ÃÃÁÐ
8
150
lYoulAnDlMel
¹Ô¹¨Ò
7
5521300
0
͸ÃÃÁ
9
148
ûuèÒ…lea’•
¹Ñ¡´Òº
7
4474850
-17690
͸ÃÃÁ
10
175
ËÅèÍà·¾ÃÇÂ
¡ÃкÕè
7
4428950
-1830
͸ÃÃÁ
11
183
“•CHATTYS•”
·Ç¹
7
4027000
0
͸ÃÃÁ
12
221
“û•Beautiful•”
¹Ô¹¨Ò
7
4012550
0
¸ÃÃÁÐ
13
185
Baëní~Z
¸¹Ù
7
3757150
-513800
͸ÃÃÁ
14
190
P A R A D I E
¹Ô¹¨Ò
7
3492000
0
͸ÃÃÁ
15
190
 ¨éÒÇËÒÇ
¹Ô¹¨Ò
7
3378300
-1400
͸ÃÃÁ
16
191
–“•SèoLo•”–û
¹Ô¹¨Ò
7
3206850
-99540
͸ÃÃÁ
17
211
KamenRIderV2
¹Ô¹¨Ò
7
3115250
-13130
͸ÃÃÁ
18
141
InternetEX
¡ÃкÕè
7
3101200
-1330
͸ÃÃÁ
19
200
XÅèO•XÅU•ãu
¹Ô¹¨Ò
7
3027550
-130260
͸ÃÃÁ
20
155
–‘NeRaKu’–
¹Ô¹¨Ò
7
3020200
-8690
͸ÃÃÁ
21
185
ÁåsËÑÇ¢u
¡ÃкÕè
7
2813450
-180
¸ÃÃÁÐ
22
215
••BEN10••
¡ÃкÕè
7
2804750
-29750
͸ÃÃÁ
23
175
ïäÁèËÅèÍá¶Á¨¹û
¹Ô¹¨Ò
7
2731400
0
͸ÃÃÁ
24
226
MuRI
¹Ô¹¨Ò
7
2722850
0
¸ÃÃÁÐ
25
203
“•SODAFAI•”
¸¹Ù
7
2592350
0
͸ÃÃÁ
26
206
ÈSà·ÇÐ
¸¹Ù
7
2552750
-1080
¸ÃÃÁÐ
27
185
–ê•OaSiSê•–ê
¸¹Ù
7
2481200
0
¸ÃÃÁÐ
28
183
NalinandGameS
¹Ô¹¨Ò
7
2476500
0
͸ÃÃÁ
29
211
VaTaRuBi
¡ÃкÕè
7
2446150
-400
͸ÃÃÁ
30
217
à¡àùÐ
¹Ô¹¨Ò
7
2445450
-2734990
¸ÃÃÁÐ
31
201
—“P‘T”—
¸¹Ù
7
2420750
-167060
¸ÃÃÁÐ
32
190
Oo“KaKaShI“oO
¡ÃкÕè
7
2325300
100
¸ÃÃÁÐ
33
195
ànwºÕè¤ÑU
¡ÃкÕè
7
2322900
-380
͸ÃÃÁ
34
121
•“Error”•
¹Ñ¡´Òº
7
2271700
0
¸ÃÃÁÐ
35
202
CassanovaBee2
¡ÃкÕè
7
2266850
0
͸ÃÃÁ
36
231
PhuTeSonJJ
¹Ô¹¨Ò
7
2216950
0
¸ÃÃÁÐ
37
193
óâ´lÃÁè͹ó
¡ÃкÕè
7
2160350
0
¸ÃÃÁÐ
38
218
OLe•ìNOCOPPY
¡ÃкÕè
7
2123250
-59720
͸ÃÃÁ
39
159
à¿ÔÊ
¡ÃкÕè
7
2106600
-10180
¸ÃÃÁÐ
40
148
King
¹Ñ¡´Òº
0
2050300
0
͸ÃÃÁ
41
204
GaraGaraGo
¸¹Ù
7
2032100
0
¸ÃÃÁÐ
42
199
ï︹ÙÅèÒÇÒÂØïï
¸¹Ù
7
2021600
-243820
͸ÃÃÁ
43
198
ñêZinGñê
¹Ô¹¨Ò
7
2008900
0
¸ÃÃÁÐ
44
124
[GM]Pramool-ITEM
¸¹Ù
7
2000000
0
¸ÃÃÁÐ
45
214
[GM]BoY
¹Ô¹¨Ò
7
2000000
-9190
¸ÃÃÁÐ
46
222
“•”~Mii2aGe
¸¹Ù
7
1988400
0
͸ÃÃÁ
47
173
“•ÎÒà¡ëå•”
¹Ô¹¨Ò
7
1973200
0
͸ÃÃÁ
48
144
‘•’…ëAvasT
¡ÃкÕè
7
1970550
-1080
¸ÃÃÁÐ
49
223
nPñêñêKunG
·Ç¹
7
1939250
0
¸ÃÃÁÐ
50
207
–•POM•–
¹Ô¹¨Ò
7
1863600
-131920
¸ÃÃÁÐ
51
214
••A•II•Z••
¹Ô¹¨Ò
7
1827350
-71730
͸ÃÃÁ
52
198
lnwnesÊÔ
¹Ñ¡´Òº
7
1819200
0
͸ÃÃÁ
53
203
•Veryê•Loveóë
¡ÃкÕè
7
1802550
-3120
͸ÃÃÁ
54
191
BLacKSTeP
¹Ô¹¨Ò
7
1789300
0
͸ÃÃÁ
55
196
óêDragonflyóê
¸¹Ù
7
1784500
-730
¸ÃÃÁÐ
56
172
lnwÁ×ͺÕè
¡ÃкÕè
7
1774600
-4160
͸ÃÃÁ
57
163
 •–¨éÒÇËÒÇ–•
¹Ñ¡´Òº
7
1770550
0
͸ÃÃÁ
58
170
–•Íèïuñëïe•–
¹Ô¹¨Ò
7
1756500
-27850
͸ÃÃÁ
59
156
–•Íèïuñëï•–
¡ÃкÕè
6
1754800
0
͸ÃÃÁ
60
202
DoMin
·Ç¹
7
1751900
0
¸ÃÃÁÐ
61
165
ghostjip
¸¹Ù
7
1751750
-482240
¸ÃÃÁÐ
62
194
M eê l o d y…ê
·Ç¹
7
1736200
-35920
͸ÃÃÁ
63
158
O… é Iséhi
ËÁÍ
5
1716100
-28750
͸ÃÃÁ
64
234
•âÍÃÊÊÇÃäì•
¡ÃкÕè
7
1687200
0
͸ÃÃÁ
65
194
oBaBySkyo
¡ÃкÕè
7
1682100
-2370
͸ÃÃÁ
66
125
…–‘•crows•’–…
¹Ñ¡´Òº
5
1678700
0
͸ÃÃÁ
67
201
ïkaToïû
¸¹Ù
7
1672700
-159420
¸ÃÃÁÐ
68
207
oOAmonlinEOo
¸¹Ù
7
1659000
-7080
͸ÃÃÁ
69
169
Pz•oèouñëoE
¡ÃкÕè
5
1653700
0
͸ÃÃÁ
70
186
TeAzTK1
¹Ñ¡´Òº
7
1652250
0
͸ÃÃÁ
71
205
ðêC•ërneR…é
¡ÃкÕè
7
1646000
-368040
͸ÃÃÁ
72
181
oTonFaio
¡ÃкÕè
7
1629950
-2210
͸ÃÃÁ
73
180
”…TinKerBell…“
¸¹Ù
7
1629100
0
¸ÃÃÁÐ
74
194
RockLee
¡ÃкÕè
7
1618050
-3500
¸ÃÃÁÐ
75
203
XÇåulÂÔéÁ
¹Ñ¡´Òº
7
1604050
-780
͸ÃÃÁ
76
204
LnÔñÁåLw×èo¿Ñu
¹Ñ¡´Òº
5
1600251
0
͸ÃÃÁ
77
160
¼¨Ú¡Ú…ÁËÒª¹Ú
¡ÃкÕè
5
1600150
-327230
͸ÃÃÁ
78
239
•êKingston•ê
·Ç¹
7
1592950
-11850
͸ÃÃÁ
79
220
…”áÅéÇ·ÓäÁ
¹Ô¹¨Ò
7
1591850
-2060
͸ÃÃÁ
80
208
ð«Ò¡ØÅÐð
¡ÃкÕè
7
1589050
-60540
͸ÃÃÁ
81
204
XZçoÙrërëOìX—”
¸¹Ù
7
1586850
0
¸ÃÃÁÐ
82
108
SeTBY—YGiE
¡ÃкÕè
5
1580900
-30
͸ÃÃÁ
83
221
—“ï”ÍÒ¨ѧ“ï”—
¡ÃкÕè
7
1563550
0
¸ÃÃÁÐ
84
222
—‘•SPï—
ËÁÍ
7
1548450
0
¸ÃÃÁÐ
85
148
R1stad
¸¹Ù
7
1546200
-6310
͸ÃÃÁ
86
168
FTIsland•û
¸¹Ù
7
1544960
-1660
¸ÃÃÁÐ
87
226
LipSyncs
¹Ñ¡´Òº
7
1543150
0
͸ÃÃÁ
88
187
“ï11s´¤êÒï”
¡ÃкÕè
7
1538050
0
¸ÃÃÁÐ
89
170
lMYLovEGameSl
¹Ô¹¨Ò
7
1537600
0
͸ÃÃÁ
90
210
´Ùë¹
¡ÃкÕè
7
1535750
-3500
͸ÃÃÁ
91
169
” Daërling…é
¸¹Ù
7
1535400
0
¸ÃÃÁÐ
92
194
ñësÒªÒÇÑuñë
¡ÃкÕè
7
1535000
0
͸ÃÃÁ
93
203
Quill
¡ÃкÕè
7
1531350
-1810
͸ÃÃÁ
94
173
oÑÕuµ¾åu
¹Ñ¡´Òº
7
1520600
-1110
͸ÃÃÁ
95
230
OÊÙSÊÑèJµåE
¸¹Ù
7
1516450
0
͸ÃÃÁ
96
183
oSå¤Ðo
¡ÃкÕè
6
1511550
-1940
¸ÃÃÁÐ
97
215
oOÊØsÒl¶×èo¹Oo
¡ÃкÕè
7
1508250
0
¸ÃÃÁÐ
98
204
nonpichayadejc
·Ç¹
7
1504050
-444040
¸ÃÃÁÐ
99
187
…`u’sÒÇuÕè
¹Ô¹¨Ò
7
1502300
0
¸ÃÃÁÐ
100
231
oTheGoêDo
ËÁÍ
7
1494400
0
¸ÃÃÁÐ

 

Untitled Document

WAR TIME

ʧ¤ÃÒÁ½èÒ·ءÇѹ
àÇÅÒ 18.00-19.00 ¹.

SERVER SPEC

CPU : Intel Xeon X3440
2.53 GHz
RAM : DDR3 ECC 8 GB
HDD : 500 GB & 1 TB
Internet : 100 Mbps
¨Ò¡ Core SW

äÁèáªÃì¡Ñºã¤Ãà¤Ã×èͧà«ÔÃì¿àÇÍÃìá·é àʶÕÂà ÁÑ蹤§

ÃдѺ¤ÇÒÁ´Õ

¢Ñé¹ 1 0~1,000
¢Ñé¹ 2 1,001~15,000
¢Ñé¹ 3 15,001~50,000
¢Ñé¹ 4 50,001~100,000
¢Ñé¹ 5 100,001~599,999
¢Ñé¹ 6 600,000~1,199,9999
¢Ñé¹ 7 1,200,000 ¢Öé¹ä»

 

Untitled Document

à»Ô´à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃкº¡Ò÷ӧҹ¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì, Network, Firewall, MySQL ,MSSQL ,
Web Programming áÅÐäÁèÁÕ¡ÒÃàÃÕ¡à¡çºà§Ô¹¨Ò¡¼ÙéàÅè¹áµèÍÂèҧ㴷Ñé§ÊÔé¹
µÑÇà¡Á¹Õéà»ç¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¢Í§ Mgame áÅÐ Asiasoft ·Õèä´é¹Óà¢éÒÁÒã¹»ÃÐà·Èà·Èä·Â
áÅÐàÁ×èÍÁÕ¡ÒâͤÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍãËé»Ô´à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒûԴà«ÔÃì¿àÇÍÃì·Ñ¹·Õ

Copyright (C) 2009-2010 Yulgang-Plus Server

ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì "www.yulgang-plus.net" µÒÁ¡¯ËÁÒ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÔµÔ¤ØéÁ¤ÃͧÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2553
µÔ´µèÍàÃÒ gm[at]yulgang-plus.net